trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Thực hiện chuyên đề ngoại khóa

12/01/2022

Nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật trong đơn vị, tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý theo xu thế chuyển đổi số trong giáo dục; Định hướng đề xuất một số giải pháp bước đầu theo xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, cụ thể tại trường Đại học Đồng Tháp.

1. Tên chuyên đề: “Tìm hiểu và triển khai mô hình MVC 5 trong xây dựng website

2. Đối tượng tham dự: Cán bộ, giảng viên Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm và sinh viên có quan tâm.

3.Thời gian thực hiện: ngày 26 tháng 11 năm 2021.

4. Địa điểm thực hiện: phòng 203H2

5. Nội dung chuyên đề:

a. Mô hình MVC trong xây dựng website, trong đó:

- Mô hình MVC là gì? Các thành phần của MVC

- Luồng đi trong mô hình MVC như thế nào

- Ưu & nhược điểm của MVC

- Ứng dụng mô hình MVC vào lập trình

b. Ứng dụng Linq trong lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu

6. Tài liệu tham khảo

[1].    Adam Freeman (2013), Pro ASP.NET MVC 5 (Expert's Voice in ASP.Net), Publisher: ‎Apress; 5th ed. edition (December 23, 2013)

[2].    Marco Russo, Paolo Pialorsi (2010), Programming Microsoft LINQ in .NET Framework 4 (Developer Reference) 1st Edition, Kindle Edition, Publisher : Microsoft Press; 1st edition (23 November 2010)

[3].    Joel Murach, Mary Delamater(2020), Murach's ASP.NET Core MVC 1st Edition, Publisher : ‎Mike Murach & Associates; 1st edition (January 14, 2020)

[4].    Joseph Albahari, Ben Albahari (2008), LINQ Pocket Reference: Learn and Implement LINQ for .NET Applications (Pocket Reference (O'Reilly)) 1st Edition, Kindle Edition, Publisher: O'Reilly Media; 1st edition (26 February 2008)

7. Dự trù kinh phí:

 Thù lao báo cáo: 5 tiết x 64.800 đ = 324.00 đồng

8. Thông tin giảng viên:

Họ và tên: Nguyễn Văn Xu

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, Trường Đại học Đồng Tháp.

Điện thoại: 0917.171.079

Email:  nvxu@dthu.edu.vn

                                                                                

                         Giám đốc

 

 

 

                    Nguyễn Văn Hưng

Người lập

 

                 

 

Nguyễn Văn Xu

 

Thông báo

Thông tin gần đây