trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

THÔNG BÁO: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

12/01/2022

Phân công nhiệm vụ viên chức Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm năm học 2021-2022

I. Nhiệm vụ của Ban Giám đốc

1. TS. GVC. Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý toàn diện về con người, phương tiện và tài sản được giao. Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác và vận hành bộ máy của Trung tâm để phục vụ các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ và hỗ trợ hoạt động dạy học trực tuyến; 

b) Xây dựng Quy định về quản lý, phục vụ và sử dụng phòng TH-TN, các phòng chức năng hỗ trợ dạy học ở Trung tâm để đảm bảo Trung tâm hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật;

c) Phối hợp với các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan trong việc lập kế hoạch thực hành, thí nghiệm và dạy học trực tuyến. Lập kế hoạch sử dụng, mua sắm, sửa chữa, bảo trì, thanh lý, tiêu hủy thiết bị, dụng cụ, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng; lập dự án đầu tư nâng cấp phòng TH-TN, phòng học thông minh, phòng dạy học trực tuyến trình Hiệu trưởng phê duyệt;

d) Phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công tác của viên chức Trung tâm;

đ) Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, các cán bộ viên chức trong và ngoài Trung tâm, tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ để khai thác hiệu quả các trang thiết bị được giao quản lý; quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực có liên quan;

e) Đề xuất với Hiệu trưởng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng viên chức cho Trung tâm;

f) Chỉ đạo chung về công tác Đảng, phụ trách công tác Chính trị, tư tưởng;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. ThS. Võ Thị Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Phối hợp cùng với các Tổ trưởng nghiệp vụ, viên chức quản lý phòng thí nghiệm lập kế hoạch, dự trù kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, trang thiết bị để báo cáo Giám đốc, trình Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Lập các kế hoạch và báo cáo định kỳ về các mảng công tác được phân công của Trung tâm trình Giám đốc;

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền giải quyết hoặc quản lý điều hành một số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể.

II. Nhiệm vụ của Văn Phòng Trung tâm

1. Trực văn phòng và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm theo quy định hiện hành;

2. Tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký làm việc tại các phòng thí nghiệm của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và trình Ban giám đốc phê duyệt, chuyển đến các Tổ Quản lý về nghiệp vụ để thực hiện;

3. Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ liên quan đến các chế độ, chính sách của viên chức Trung tâm;

4. Tổng hợp lịch công tác và kế hoạch hoạt động theo tháng, học kỳ và năm học của các Tổ; tổng hợp, lập các báo cáo định kỳ của Trung tâm trình Ban Giám đốc để xử lý và báo cáo cấp trên;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao phó.

III. Nhiệm vụ của các Tổ nghiệp vụ  

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động của Tổ;

2. Tham mưu, giúp Ban Giám đốc trong việc tổ chức, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động của Tổ;

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác quản lý tài sản, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị; công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ tại các phòng thí nghiệm và phòng hỗ trợ dạy học do Tổ được giao quản lý;

4. Tổ trưởng có trách nhiệm quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá viên chức trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao;

5. Chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật và có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, xử lý các số liệu, các đề xuất và báo cáo của tổ viên trước khi gửi về Trung tâm (qua văn thư Văn phòng Trung tâm);

6. Lập các kế hoạch hoạt động của Tổ theo tháng, học kỳ và năm học; tổng hợp thời khóa biểu về TH-TN và hỗ trợ dạy học; lập kế hoạch sử dụng, mua sắm, sửa chữa, bảo trì; kiểm kê và đề nghị thanh lý, tiêu hủy thiết bị, dụng cụ, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng trình Ban Giám đốc;

7. Nhận và ký vào các phiếu đề nghị, phiếu trả kết quả phân tích... từ các tổ viên; tổng hợp, gửi về Văn phòng Trung tâm và bàn giao lại cho tổ viên sau khi được Ban Giám đốc hoặc Lãnh đạo Trường phê duyệt;

8. Phối hợp phân bổ định mức kinh phí cho đơn vị hàng năm; tham gia thẩm định, tiếp nhận và quyết toán các gói thầu về đầu tư các trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, hóa chất,...

9. Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của Tổ trình Ban Giám đốc; lên lịch công tác hàng tuần của tổ gửi về Văn phòng Trung tâm và các thành phần khác theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

IV. Nhiệm vụ của Kỹ thuật viên

1. Trực tiếp quản lý tài sản, bảo quản, sử dụng thiết bị; lưu trữ, lập sổ theo dõi chi tiết trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, vật tư cho từng phòng TH-TN; sửa chữa những thiết bị đơn giản;

2. Lập kế hoạch hoạt động cá nhân theo tháng, học kỳ và năm học; kế hoạch sử dụng, mua sắm, sửa chữa thiết bị; thanh lý, tiêu hủy thiết bị, dụng cụ, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng; cập nhật thời khóa biểu trong hỗ trợ TH-TN và dạy học; lập các báo cáo định kỳ theo quy định trình Tổ trưởng; 

3. Phối hợp với giảng viên chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên liệu, vật tư,... cần thiết theo yêu cầu của từng bài học; trợ giúp giảng viên và sinh viên vận hành các trang thiết bị, máy móc phục vụ TH-TN và hỗ trợ dạy học; thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình TH-TN;

4. Bàn giao và nhận bàn giao các trang thiết bị, máy móc, dụng cụ và tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc trong phòng TH-TN, phòng chức năng hỗ trợ dạy học với cán bộ hướng dẫn vào đầu và cuối buổi TH-TN, buổi hỗ trợ dạy học. Nếu có vấn đề phát sinh (mất, hỏng…) trong quá trình bàn giao, phải cùng với cán bộ hướng dẫn lập biên bản, báo cáo Giám đốc Trung tâm để phối hợp với các đơn vị chức năng có hướng xử lý, giải quyết;

5. Tham gia quản lý các lớp TH-TN, các lớp dạy và học tại các phòng học thông minh, phòng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, lớp học trực tuyến cùng cán bộ giảng viên; xác nhận tình trạng buổi TH-TN, buổi hỗ trợ dạy học vào Sổ nhật ký phòng TH-TN và phòng hỗ trợ dạy học;

6. Thường xuyên vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, dụng cụ ngăn nắp, sạch sẽ; bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc theo định kỳ quy định; Báo cáo kết quả hoạt động của phòng TH-TN, phòng chức năng hỗ trợ dạy học theo học kỳ, năm học (thống kê số lượt sinh viên; số tiết hỗ trợ TH-TN, hỗ trợ dạy học; tình trạng trang thiết bị, máy móc);

7. Chịu trách nhiệm vật chất về mọi mất mát tài sản, phương tiện thiết bị được giao quản lý, do lỗi chủ quan gây ra.

V. Nhiệm vụ cụ thể của viên chức ở các tổ

STT

Họ và tên, chức vụ, điện thoại, email liên hệ

Lĩnh vực phụ trách

Công việc cụ thể

Người phối hợp hoặc thay thế khi vắng mặt

I

Tổ Quản lý nghiệp vụ về kỹ thuật

1

ThS. Phan Trung Cang

Tổ trưởng, Phó Bí thư CB

0969717970

ptcang@dthu.edu.vn

- Quản lý và chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của tổ;

- Công tác Đảng;

 

 

- Quản lý PTN Hóa Vô cơ - Phân tích (dãy nhà A3).

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng nghiệp vụ về kỹ thuật;

- Hỗ trợ Bí thư Chi bộ phụ trách công tác Đảng; Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn;

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN.

- Ban Giám đốc

 

2

ThS. Nguyễn Minh Thảo

Giảng viên

0974149127

nmthao@dthu.edu.vn

- Quản lý phòng TH Vật lý Đại cương và phòng PPDH vật lý (dãy nhà A8);

- Chịu trách nhiệm chính trong quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị: AAS, TOC, GC-MS, DSC (Phòng Phân tích hiện đại).

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN

- Phan Trung Cang

- Nguyễn Ngọc Bích

3

ThS. Nguyễn Minh Luôn

Kỹ thuật viên

0369989067

nmluon@dthu.edu.vn

- Quản lý trang thiết bị tại các phòng học thông minh (Smartclass - 6 phòng gồm: H2-203, 204, 303, 304, 403, 404).

- Hỗ trợ dạy học tại các phòng H2-203, 204, 303, hỗ trợ hoạt động dạy-học trực tuyến, họp trực tuyến, xây dựng bài giảng.

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách phòng hỗ trợ dạy học

- Võ Thị Bích Ngoan

- Nguyễn Văn Xu

 

 

4

ThS. Võ Thị Bích Ngoan

Giảng viên

0908799377

vtbngoan@dthu.edu.vn

- Quản lý trang thiết bị tại các phòng dạy-học trực tuyến, họp trực tuyến (H2-503, 504), phòng xây dựng bài giảng.

- Hỗ trợ dạy học tại các phòng H2-304, 403, 404, hỗ trợ hoạt động dạy-học trực tuyến, họp trực tuyến và xây dựng bài giảng.

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách phòng hỗ trợ dạy học

- Nguyễn Minh Luôn

- Nguyễn Văn Xu

 

5

ThS. Nguyễn Văn Xu

Giảng viên

0917171079

nvxu@dthu.edu.vn

- Quản lý trang thiết bị và hỗ trợ hoạt động dạy-học tại các phòng chức năng RLNVSP (H2-301, 302, 202).

- Hỗ trợ hoạt động dạy-học trực tuyến, họp trực tuyến và xây dựng bài giảng.

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách phòng hỗ trợ dạy học

- Võ Thị Bích Ngoan

- Nguyễn Minh Luôn

II

Tổ Quản lý nghiệp vụ Thực hành - Thí nghiệm

1

ThS. Nguyễn Ngọc Bích

Giảng viên

0989696956

nnbich@dthu.edu.vn

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của tổ;

- Quản lý PTN Hóa lý - Hữu cơ (dãy nhà A8);

- Quản lý chung về tài sản và điều hành mọi hoạt động tại Phòng phân tích hiện đại (dãy nhà A8 và tòa nhà H2);

- Chịu trách nhiệm chính trong quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị: HP-LC, FT-IR, COD, IC, UV-Vis (Phòng Phân tích hiện đại).

- Quản lý mọi hoạt động của phòng NCKH của GV, HV cao học và SV (H2-201, 202).

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng nghiệp vụ TH-TN;

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN

- Phan Trung Cang

- Nguyễn Minh Thảo

2

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như

Văn thư, Tổ trưởng Công đoàn

0932982565

nthnhu@dthu.edu.vn

- Công tác Công đoàn;

 

- Công tác Văn thư;

 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng CĐ;

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Văn thư Văn phòng Trung tâm;

Võ Thị Phượng

 

3

ThS. Võ Thị Phượng

Phó Giám đốc, thư ký chi bộ

0919871108

vtphuong@dthu.edu.vn

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ của PGĐ;

 

- Công tác Đảng;

 

- Quản lý tạm thời các PTN thực vật; PTN động vật (dãy nhà A3 và A8).

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của PGĐ;

- Hồ sơ Đảng của Chi bộ; Quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ;

- Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN.

- Nguyễn Ngọc Bích

- Phan Trung Cang

- Nguyễn Thị Huỳnh Như

4

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Giảng viên

0939998336

htnthanh@dthu.edu.vn

Quản lý phòng thí nghiệm Môi trường và Phòng thí nghiệm Thuỷ sản (dãy nhà A8)

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN.

- Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

5

ThS.Trần Thị Xuân Mai

Giảng viên

0986172838

ttxmai@dthu.edu.vn

- Quản lý PTH Phương pháp dạy học Hóa học;

- Quản lý phòng Bộ môn hóa học;

- Quản lý phòng TN vi sinh (dãy nhà A8).

Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của KTV phụ trách PTN.

- Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

Thông báo

Thông tin gần đây