trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Thông báo: Về việc tổ chức hướng dẫn sử dụng Google Meet được tích hợp vào Hệ thống học trực tuyến phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

12/01/2022

Về việc tổ chức hướng dẫn sử dụng Google Meet được tích hợp vào Hệ thống học trực tuyến phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp

Căn cứ vào Quy định Đào tạo Trực tuyến của Trường Đại học Đồng Tháp theo Quyết định số: 182/QĐ-ĐHĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp;

Căn cứ vào kế hoạch số 607/KH-ĐHĐT ngày 24/5/2021 về việc triển khai hoạt động đào tạo trực tuyến đối với các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học, học kỳ hè, năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào thông báo số 1397/TB-ĐHĐT ngày 02/12/2021 về kết luận của Phó Hiệu trưởng Hồ Văn Thống tại các phiên họp chuyên môn về trang thiết bị cho phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và hệ thống máy chủ, phần mềm dạy học trực tuyến.

Nay Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm thông báo đến toàn thể cán bộ giảng viên có nhu cầu tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Google meet được tích hợp vào hệ thống học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy trực tuyến thì lập danh sách đăng ký gửi về cho Trung tâm Thực hành –Thí nghiệm (theo mẩu đính kèm). Dự kiến kế hoạch hướng dẫn sẽ được tổ chức vào 2 ngày 13,14 tháng 12/2021. 

Kính đề nghị các trưởng đơn vị chỉ đạo cán bộ phụ trách lập danh sách giảng viên đăng ký tham gia gửi về cho chuyên viên Võ Thị Bích Ngoan - Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm. Thời gian gửi danh sách đăng ký từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 09/12/2021.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị để công tác hướng dẫn được diễn ra thành công và tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

              Giám đốc Trung tâm

 

 

     Nguyễn Văn Hưng

Thông báo

Thông tin gần đây