trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Các biểu mẫu thực hiện tại đơn vị

26/08/2023

Các biểu mẫu đến thực liện công việc liên quan đến thực hành, thí nghiệm.

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trường Đại học Đồng Tháp gửi các biểu mẫu có liên quan khi đến làm việc tại đơn vị.

Thông báo

Thông tin gần đây